Pyramid

2360 Chemin Sainte-Foy, kiosk #K-11, Quebec, QC G1V 4H2

(418) 805-8196

Monday              10:00 – 19:00
Tuesday              10:00 – 19:00
Wednesday         10:00 – 19:00
Thursday              10:00 – 21:00
Friday          10:00 – 21:00
Saturday           10:00 – 17:00
Sunday        11:00 – 17:00